७ बैशाख २०८१, शुक्रबार । April 19, 2024

तस्बिर

हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा हिमपातdf};ddf cfPsf] anbL;+u} lxdfnkf/Lsf] lhNnf dgfªdf afSnf] lxdkft ePsf] 5 .  lxdkft ePkl5 hf8f]sf sf/0f dflg;x? 3/ aflx/ lg:sg ;s]sf 5}gg  eg] ToxfFsf] hglhjg k|efljt ePsf] 5 . tl:a/ M Clif/fd clwsf/L, ndh'ª, /f;;

मौसममा आएको बलदीसंगै हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा बाक्लो हिमपात भएको छ । हिमपात भएपछि जाडोका कारण मानिसहरु घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् भने त्यहाँको जनजिवन प्रभावित भएको छ । तस्बिर : रासस

प्रकाशित : १४ माघ २०७३, शुक्रबार ००:००